A. Стратегически документи на международно (глобално) ниво

Стратегическият план за биоразнообразие 2011-2020(1) към Конвенцията по биоразнообразието е основен документ, който допринася на глобално ниво чрез мисията и стратегическите си цели и резултати, като например т.н. „Цели от Аичи за биоразнообразието“, за спиране на загубата на биологично разнообразие, за да се гарантира до 2020 г. устойчивостта на екосистемите, които да продължат да предоставят жизненоважни услуги, осигурявайки по този начин разнообразието на живота на планетата и допринасяйки за благосъстоянието на човечеството и премахването на бедността. Стратегическият план допринася за намаляване на натиска върху биоразнообразието, за да се възстановят екосистемите, а биологичните ресурси трябва да се използват устойчиво, като едновременно се отчитат ценността на биоразнообразието и се прилагат подходящи политики, и вземането на решения се основава на солидни научни изследвания и на превантивен подход. Имайки предвид тази рамка, Проектът може да допринесе за събиране на научна информация за подпомагане на политиките и вземането на решения на местно и национално ниво.

Към съдържанието


(1) http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Kalina/Strategicheski_doc/1._STRATEGICHESKI_PLAN_2011-2020_-BG.doc

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.