B. Стратегически документи на европейско ниво

Стратегията за биологичното разнообразие на Европейския Съюз (ЕС) до 2020 г. (1) определя рамката за действията на ЕС за десет години за изпълнение на водещата цел за биоразнообразието, определена от лидерите на ЕС. Стратегията се основава на шест взаимно свързани цели за въздействие, като отчита основните причини на загуба на биоразнообразие и се насочва към намаляване на ключовите видове отрицателни дейности върху природата и към екосистемните ползи. За всяка от целите е формулиран и набор от насрочени във времето дейности, както и други съпътстващи мерки. Стратегията се изпълнява посредством рамка за нейното прилагане, включваща Европейската комисия и държавите-членки, в партньорство с ключови заинтересовани страни и с гражданското общество, като този подход е възприет от екипа на проекта с цел достигане и консултиране с всички заинтерeсовани страни по българското Черноморие, както и на регионално и национално ниво.

Особено важна за целите на проекта и легитимирането на неговите резултати е Цел 2: до 2020 г. екосистемите и услугите и ползите, които предоставят, следва да се запазят и подобрят чрез създаване на зелена инфраструктура и възстановяване на поне 15 % от нарушените екосистеми. В рамките на тази цел се определя Дейност 5: Подобряване познанията за екосистемите в ЕС и съответните услуги и ползи от тях. До 2014 г. държавите-членки е следвало, със съдействието на Комисията, да картографират и оценят състоянието на екосистемите на своята територия и съответните ползи от тях, да оценят икономическата стойност на тези ползи и до 2020 г. да организират интегрирането на тази стойност в системите за отчитане и докладване на европейско и национално ниво.

Към съдържанието


(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=URISERV:ev0029

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.