Е3: Широколистни високостъблени гори

Най-добри 10% – резерватите Балтата, Камчия, Ропотамо и някои гори в Странджа.

Най-лоши 10% – тополови насаждения около Слънчев бряг и гори около курортите.

Средно състояние на екосистемата: добро (между много лошо и добро)

Тенденция: влошаване

 

species

Графика 3.3. Пример за най-добри високостъблени гори – Резерват “Балтата”

Високостъблените гори са малък дял от всички гори по крайбрежието. Повечето гори се стопанисват като нискостъблени. Там, където горите са запазени с минимална човешка намеса, съхраняват уникално биоразнообразие. Това важи в особена степен за най-представителните лонгозни гори, но и за останалите високостъблени гори. В Странджа най-ценните гори се намират извън 3-километровата зона. Няма достатъчно добра налична информация за състоянието на горите в природните резервати и в горската база данни се показват неправилно като нискостъблени. Някои гори са предвидени за застрояване или земеделие, което е проблем. В близост до големите курорти горите са в най-лошо състояние. С цел запазване на последните стари гори в района трябва да се сертифицират всички държавни гори и да се спазват мерките за стопанисване на гори в НАТУРА 2000.

 

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.