М3: Продукти от диви животни, растения, гъби, водорасли

Най-високи оценки за предоставяне на продукти от диви животни, растения, гъби, водорасли са получили горските (Е3, Е4, Е5) екосистеми, последвани от тревните (Е6), храсталачни (Е7)и сладководните (Е9) екосистеми (Фигура 4). Най-ниска е оценката за крайбрежните (Е10, Е11) и урбанизираните (Е1) екосистеми. Най-малко отговори са получили шелфовите (Е12) екосистеми, но за сметка на това преобладават средните и високи оценки, особено в районите в средно и добро състояние.

species

Графика 5.4. Вариация на оценките за ЕСУ Продукти от диви животни, растения, гъби, водорасли (М3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.