К5: Природно наследство

Богатството на природни местообитания и наличието на редки и застрашени видове във всички екосистеми обуславя високата оценка на много от тях, като без изключение екосистемите в добро състояние имат най-ключово значение за опазване на природното наследство (Фигура 19). Екосистемите в лошо състояние осигуряват минимално тази услуга.  Средните по качество екосистеми са по-близко до 10% най-добри, но далеч от тяхната оценка. Това показва нуждата от предприемане на мерки за подобряване състоянието на всички увредени екосистеми, но и запазване на най-добрите. Широколистните гори (Е3,Е4), тревните (Е6), езерата и блатата (Е9), пясъчните плажове и дюни (Е10) и крайбрежните скали и чакълести брегове (Е11) имат най-важно значение за тази услуга. Храсталачните (Е7), речните (Е8) и шелфовите (Е12) екосистеми имат средна оценка. Най-слаба оценка имат иглолистните гори (Е5) и земеделските земи (Е2). Урбанизираните (Е1) екосистеми също имат средна оценка най-вече за сметка на селищата със значителни зелени площи (Балчик, Албена и др.). Прави впечатление ниската оценка за шелфовите екосистеми – резултат от значителното увреждане на морските екосистеми през последните 50 години.

species

Графика 5.18. Вариация на оценките за ЕСУ Природно наследство (К5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.