Е10: Крайбрежни дюни и пясъчни брегове

Най-добри 10% – Аркутино, Камчийски пясъци, до Шабленска тузла

Най-лоши 10% – Градски плажове на Бургас, Варна, Созопол, к.к. Албена

Средно състояние на екосистемата: лошо (между много лошо и добро)

Тенденция: влошаване

 

species

Графика 3.10. Деградация на дюни вследствие достъп на автомобили – плаж до Дуранкулашко езеро

Дюните и плажовете по цялото крайбрежие се използват за отдих и рекреация. На много места целите дюнни комплекси са изчезнали, заедно с характерните растения, като Eryngium maritimum. В най-лошите места дюните са изравнени и това възпрепятства възстановяването им – градските плажове на по-големите градове, курорт Албена и др. Нужно е да се ограничи достъпа на автомобили до дюните и утъпкването от хората, като плажуването, престоя и преминаването на хора трябва да се извършва на специално определени места (без растителност). Друг сериозен проблем е недобросъвестното стопанисване на плажовете от концесионерите и докато това не се реши, средното състояние на екосистемата ще остане лошо. Има административни проблеми и липса на координация между МРРБ (МТ), което отговаря за договорите за концесия и МОСВ, което трябва да осъществява контрол върху опазването на плажовете и дюните. МОСВ вече не са канени в комисиите за консеционните договори. Най-добрите територии са тези с ограничен достъп на автомобили и без интензивно строителство в съседните територии. Някои от дюнните комплекси, вкл. в защитени територии до Несебър и Ропотамо, по документи се водят урбанизирана територия.

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.