V. Изводи, препоръки и мерки в резултат от прегледа на стратегическата и правна рамка на проекта

Първият извод, който може да се направи от прегледа на стратегическата и правна рамка е, че българското законодателство и стратегическите документи дават добра основа за прилагане на принципа на опазване и устойчиво ползване на екосистемите и оценката и развитието на екосистемните услуги в района на черноморското крайбрежие. Основното предизвикателство е тези разпоредби и предвиждания да бъдат доразвити и приложени в практиката на държавните и общински органи, на научните, гражданските и бизнес организации и структури.

Трябва да се отбележи, че принципите и целите, утвърдени на глобално и европейско ниво в стратегически документи, са възприети и регламентирани на национално ниво. Принципът за гарантиране на устойчивостта на екосистемите, които да продължат да предоставят жизненоважни услуги, от Стратегическия план за биоразнообразие 2011-2020 към Конвенцията на ООН по биоразнообразието, е пренесен например в Плана за действие за изпълнение на Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020 в периода 2015-2017 г. с конкретни мерки като въвеждане на концепцията за екосистемни услуги от горите,  продължаване на изграждане на мрежата от защитени зони по Натура 2000, разработване на системи за оценка и отчитане на стойността на екосистемите и предлаганите от тях услуги в процеса на формирането на секторни политики. Като цяло, българските вътрешноправни норми са хармонизирани с правните норми на международно, европейско и регионално ниво. Целите и разпоредбите на Директивите на Европейския съюз в областта на биологичното разнообразие и опазването на морската околна среда са транспонирани в българското законодателство.

Компетентните органи на национално и местно ниво са изправени пред предизвикателството да приложат целите, приоритетите и мерките, определени в национални стратегии, планове и програми. Такива са например разгледаните по-горе:

– въвеждане на концепцията за екосистемни услуги от горите и тяхното устойчиво и социално поносимо управление, изграждане на мрежата от защитени зони по Натура 2000 и разработване на системи за оценка и отчитане на стойността на екосистемите и предлаганите от тях услуги в процеса на формирането на секторни политики по Плана за действие за изпълнение на Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020 в периода 2015-2017 г.,

– мерки по ОПОС за поддържане и възстановяване на екосистемите и техните услуги във връзка с Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г, насочени към разширяване на познанията за екосистемите и техните услуги – в изпълнение на дейност 5 от Стратегията, чрез оценка на екосистемите и състоянието им, оценка на екосистемните услуги в мрежата Натура 2000,

– създаване на условия за устойчиво и възмездно ползване на екосистемни услуги, предоставяни от горските  територии  по Националната стратегия за устойчиво развитие на горския сектор в България,

– разработване на плащане за екосистемни услуги (PES) схеми и проекти за улавяне и съхранение на въглерод по Третия национален план за действие по изменение на климата за периода 2013 -2020 г.,

 

– формиране на осъзнато комуникационно поведение за участие в процесите по опазване на биологичното разнообразие в мрежата НАТУРА 2000 и за мотивиране на активно обществено участие в постигането на целите на НАТУРА 2000 по Националната информационна и комуникационна стратегия (НИКС) за мрежата НАТУРА 2000 за периода 2014–2023 г.

Нормативната база в България трябва също да продължи да се развива на национално и местно ниво. Регламентацията в Закона за горите на екосистемните услуги като обществени екосистемни ползи от горските територии може да се приложи и към други територии и екосистеми в специалните закони, които ги регулират. Общинските наредби също могат да бъдат регулатор на поведението на местните общности и туристите и стимул за развитие на местната икономика по примера на община Шабла, където с малки изменения в един, иначе забранителен, текст, се дава възможност за регламентация на  дивото къмпингуване. В този аспект дейностите по проекта, и особено разработването на Стратегия и законодателни предложения, могат да допринесат за прилагане на местно ниво на принципите на устойчиво ползване на екосистемите и въвеждането на концепцията за  екосистемите услуги чрез конкретни мерки и дейности в съответните стратегически и правни актове на черноморските общини.

Прегледът на най-приложимите към целите на проекта документи дава основание за заключението, че стратегическата и правна рамка на опазването и устойчивото ползване на екосистемите и въвеждане на екосистемните услуги представлява добра предпоставка за разработване на целева стратегия за устойчиво използване на черноморските крайбрежни екосистеми.

Към съдържанието

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.