М6: Източници на енергия

Горските (Е3, Е4, Е5) ексоситеми са оценени с най-високо предоставяне на източници на енергия, последвани от земеделските (Е2) и урбанизираните (Е1) екосистеми (Фигура 7). Това е разбираемо, понеже ресурсите, предоставящи тази услуга в изследваната територия са основно дърва за огрев и растения, отглеждани за биогорива (рапица и др.) Животинската енергия (използване на животни при обработка на земеделска земя) най-често се използва за малки парцели близо и в населени места, и не се използва в индустриалното земеделие.

species

Графика 5.6. Вариация на оценките за ЕСУ Източници на енергия (М6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.