Партньори

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ е водещ доставчик на експертиза в областта на опазването на природните местообитания и екосистеми и разработването на политики за природосъобразно устойчиво развитие и опазване на околната среда.

Партньорите по проекта са норвежката фондация GRID, създадена от Програмата за околната среда към ООН (UNEP), с богат опит с морските и крайбрежни екосистеми, и фондация “БлуЛинк”, регионален лидер в стратегическото използване на информационни и комуникационни технологии и интернет за опазване на околната среда, укрепване на гражданското общество, демокрацията и прилагането на европейските ценности и политики.

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.