Визия за опазване и развитие на черноморските екосистеми и предоставяните от тях услуги

Черноморското крайбрежие ще се превърне в по-привлекателно място със съхранена природа, повишено благосъстояние на хората, с развитие на устойчив бизнес, особено на туризма, земеделието, местното производство и преработка на продукти, като се гарантира устойчиво ползване на екосистемите и предоставяне на качествени и разнообразни екосистемни услуги.

За реализирането на визията:

– Опазването и устойчивото използване на черноморските екосистеми ще се интегрира в планирането на общинско, областно, регионално и национално ниво и в различни сектори, като се предвидят механизми и мерки за насърчаване на местното развитие и съхранение на околната среда.
– Опазването на биоразнообразието, на защитените местообитания и видове, в рамките и извън Натура 2000, ще станат приоритет в планирането и изпълнението на програми и мерки от общините, бизнеса, неправителствените организации и местните общности, като всички заинтересовани страни ще имат по-добро разбиране и участие в управлението на защитените територии и зони.

 

Обратно към съдържанието на стратегията

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.