Въздействие на повишаването на морското равнище върху екосистемите

Покачването на морското равнище е глобален процес и не е свързано с локалните климатични промени. Данните показват, че към настоящия момент нивата на Черно море се покачват по-бързо от глобалните [1]. Глобалната средна скорост на повишаване на морското равнище е около 1,8 мм годишно за периода 1961-2003, докато за Черно море тази скорост е 2,5 мм годишно през последните 60 години. Това до голяма степен е причинено от колебания в притока на повърхностните пресни води, както и колебанията в нивата на земната повърхност. Данните на моделирането съгласно проектите на IPCC показват, че до 2100 година глобалните температури ще се повишат при среден сценарий с 2.8 градуса, което отгаваря на очаквано глобално покачване на морското равнище от 0,35 м, а вариацията е от 1.8 до 4 градуса за различните сценарии и съответно между 0,28 до 0,43 м в очакваните нива на покачване на морското равнище.

Необходимо е да се изготви национален план за управление на риска от наводняване на крайморските територии, който да включва:

  • Картиране и приоритизиране на рисковите територии – населени места, застрашени от заливане и засоляване, лимани и лагуни, застрашени от ерозия брегове, застрашени от заливане туристически ресурси, застрашени редки екосистеми (заливни гори, ниско разположени дюнни комплекси), застрашени от заливане земеделски земи;

Определяне на стратегия за адаптиране – опазване, приспособяване, изтегляне от увредената територия въз основа на приоритизацията и оценката на необходимите ресурси за предприемане на мерки за адаптиране.

 

Обратно към съдържанието на изследването

 


[1]             M. N. TSIMPLIS, S. A. JOSEY, M. RIXEN, E. V. STAN EV: On the Forcing of Sea Level in the Black Sea. J. of Geophysical Research, 109, C08015 (2004).

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.