Е1: Урбанизирани екосистеми

Най-добри 10% – Балчик, к.к. Албена

Най-лоши 10% – индустриалните зони на Бургас и Варна, к.к. Слънчев бряг

Средно състояние на екосистемата: лошо (между лошо и добро)

Тенденция: подобряване

 

species

Графика 3.1

Качеството на тази екосистема зависи от наличието на зелени площи и градини, от по-ниската интензивност на застрояване и по-слабото замърсяване. Градското биоразнообразие, наличието на редки видове и добре запазените природни територии в непосредствена близост също са показатели  за по-добро качество на екосистемата. Богатата природа в и около градове като Балчик, Каварна, Шабла и Царево с традиционни квартали с нискоетажно строителство, лозя и дворове, освен че осигурява дом за голямо разнообразие на редки видове животни, дава възможност за практикуване на разнообразни спортове и за пълноценен отдих. Ако в съответния град има работа, местните хора нямат желание да напускат. От всички курортни комплекси Албена най-добре управлява околната среда – запазени зелени площи, ограничаване на автомобилния трафик, използване близостта до резерват “Балтата”.

Графика 3.1. Пример за най-добри урбанизирани екосистеми – гр.Балчик

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.