Е6: Тревни екосистеми

Най-добри 10% – резерват Калиакра, Камен бряг, Тюленово, Шабла

Най-лоши 10% – между с.Божурец и с.Топола, около ветрогенераторите в Добруджа

Средно състояние на екосистемата: добро (между много лошо и добро)

Тенденция: влошаване

 

species

Графика 3.6. Пример за най-добри тревни екосистеми – над кв. Момчил, Балчик

По северното Черноморие са запазени малки площ на някога обшираната Евроазиатска степ. Те съхраняват уникална флора и фауна. По останалите части на Черноморието тревните местообитания са предимно с вторичен произход – в зависимост от ползването на земята през десетилетията те са разположени върху бивши гори или орни земи. По тази причина представляват по-малко значение за флората, но пък опазват редки видове животни като турилик, дебелоклюна чучулига и други. В Странджа до началото на XX век е имало огромни стада дребен рогат добитък, които са били отглеждани за пазара в Истанбул. След прекратяване на търговията постепенно тези стада изчезват и пасищата се охрастяват и тревните екосистеми намаляват. Животновъдството в крайбрежната зона в настоящия момент е много слабо развито. Това една от основните причини състоянието на тревните екосистеми да се влошава – както директно поради липса на поддържане на пасищата, така и индиректно – другите начини на земеползване се гледат с приоритет пред пашата. Последните години огромни площи тревни екосистеми са загубени поради: строеж на ветрогенератори, голф игрища и места за настаняване, а в последните години и за усвояване на земеделски субсидии, които водят до разораването им. Много от тревните екосистеми в картата на физическите блокове са показани като урбанизирани територии, а не като постоянно затревени площи. Най-запазените тревни екосистеми са в резерват Калиакра, но голяма част от останалите има риск да се загубят в близко бъдеще – планираните голф игрища над кв.Момчил на Балчик и около Шабленско езеро, застрояването на много на брой малки частни имоти около с.Божурец и с.Топола, ваканционни селища около с. Тюленово са само някои от примерите.

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.