1.1. Териториален обхват на изследването

Настоящото изследване има за цел да послужи за по-добро разбиране ценността на черноморските крайбрежни екосистеми и за разработването на Стратегия за устойчиво ползване на крайбрежните екосистеми по проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“  към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., изпълняван съвестно от Сдружение за дивата природа “Балкани”, фондация “БлуЛинк” и ГРИД-Арендал (Норвегия).

Територията, изследвана в проект SPECIES, обхваща 3-километровата ивица на запад от черноморското крайбрежие, както и на изток шелфовата зона на България – до 20 метра дълбочина навътре в морето. Счита се, че в 3-километровата зона взаимодействието между морето и другите екосистемите е най-силно[1].

Обратно към съдържанието на изследването

 


[1] https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/env/wfd/Library/working_groups/ecological_status/1sworkingsgroup/x29th%20meeting%20-%2017-18%20March%202015/Documents/BQE_macroalgae_Black%20sea_Tecnical%20report.pdf

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.