Териториални мерки и план за действие по видове екосистеми

1. Опазване и възстановяване на екосистемите Е1 Урбанизирани екосистеми: опазване на най-добрите 10% урбанизирани екосистеми Е1- напр. Балчик, к.к. Албена, и възстановяване на състоянието на най-деградиралите 10% – напр. индустриалните зони на Бургас и Варна, к.к. Слънчев бряг

Приоритетни дейности:

“1. Опазване на зелените площи и естествените природни територии в и до гр. Балчик, гр. Каварна, гр. Шабла, гр. Ахтопол, к.к. Албена и други населени места, засегнати в по-малка степен от строителния бум.
2. Териториално планиране, според което ново строителство да се извършва в границите или непосредствено до населените места, но извън защитените зони по Директивата за местообитанията – за цялото Черноморие.
3. Стимулиране ремонта и реконструкцията на съществуващи сгради с цел туризъм, за сметка на ново строителство – цялото Черноморие
4. Промяна на начина на ползване на индустриални зони – за увеселителни мероприятия, артистични проекти и други – Бургас, Варна и др.
5. Увеличаване площта на зелените площи в Бургас и Варна.”

2. Опазване и възстановяване на екосистемите Е2: Земеделски земи: опазване на най-добри 10% – напр. в района Странджа и около гр.Бяла, възстановяване на най-деградиралите 10% – напр. големите блокове с монокултури около Каварна и Балчик.

Приоритетни дейности:

“1. Стимулиране дребното традиционно земеделие, в т.ч. чрез общински програми за намаляване посегателствата и кражбите на земеделска продукция и директни продажби на земеделска продукция – общини Каварна, Балчик, Аврен, Бяла, Несебър, Царево.
2. Възстановяване земеделското биоразнообразие, стимулиране органичното земеделие и намаляване ползването на пестициди в досега интензивно отглеждани площи (особено в района на Добруджа).
3. Подкрепа на специални мерки за зимуването на гъските в Добруджа и около гр. Бургас.
4. Контрол на ползването на торове и препарати за растителна защита – особено около влажни зони, реки, НАТУРА 2000 места.
5. Програми за стимулиране на пчеларството и намаляване смъртността на пчелите в земеделските земи – Шабла, Каварна, Балчик, Приморско, Царево и други общини.”

3. Опазване и възстановяване на екосистемите Е3: Широколистни високостъблени гори; опазване на най-добри 10% – напр. резерватите Балтата, Камчия, Ропотамо и някои гори в Странджа и възстановяване на най-деградиралите 10% – напр. тополови насаждения около Слънчев бряг и гори около курортите.

Приоритетни дейности:

1. Разширяване границите на резерватите с най-запазените гори извън тях – Балтата, Камчия, Ропотамо
2. Премахване на изкуствени насаждения върху дюни и плажове и възстановяване на естествената растителност по начин, който не пречи на туризма в районите – Крапец, Слънчев бряг
3. Намаляване ползването и изборно стопанисване на високостъблени гори в зона “А”и “Б” по ЗУЧК

4. Опазване и възстановяване на екосистеми Е4 Широколистни нискостъблени гори: Опазване на най-добрите 10% – напр. защитени местности Силистар, устието на Велека и Иракли, Отманли, северно от Камчия около Близнаци, къмпинг Рай и възстановяване на най-деградиралите 10% – близо до населени места

Приоритетни дейности:

1. Запазване на горите от келяв габър като важни защитни гори – навсякъде по наклонени и сухи терени.
2. Намаляване ползването на най-ценните гори – всички дерета, които се вливат в морето, всички гори в зона “А” от ЗУЧК, защитени местности Силистар, устието на Велека и Иракли, Отманли, северно от Камчия около Близнаци, къмпинг Рай.
3. Възстановяване най-деградиралите гори, в т.ч. превръщане им във високостъблени където е възможно – близо до населени места.

5. Опазване и възстановяване на екосистеми Е5: Иглолистни гори, Опазване на най-добрите 10% – напр. Странджа, Каблешково, Шкорпиловци и възстановяване на най-деградиралите 10% – повсеместно

Приоритетни дейности:

1. Картиране на важните за опазване от ерозия, свлачища и наводнения иглолистни насаждения и извършване на поддържащи мерки в тях.
2. Постепенно превръщане на останалите иглолистни гори в естествени широколистни.

6. Опазване и възстановяване на екосистеми Е6: Тревни екосистеми. Опазване на най-добрите 10% – напр. резерват Калиакра, Камен бряг, Тюленово, Шабла и възстановяване на най-деградиралите 10% – напр. между с.Божурец и с.Топола, около ветрогенераторите в Добруджа

Приоритетни дейности:

1. Обявяване на всички тревни местообитания, които са картирани като тревни местообитания от Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие като постоянно затревени площи и забрана за тяхното застрояване, разораване, залесяване и превръщане в обработваеми земи – всички защитени зони от НАТУРА 2000
2. Стимулиране пасищното животновъдство – всички общини
3. Възстановяване деградирали степни местообитания – общини Балчик, Каварна и Шабла
4. Възстановяване популациите на тревопасни диви животни – общини Аврен, Долни Чифлик, Бяла, Несебър, Приморско, Царево

7. Опазване и възстановяване на екосистеми Е7: Храсталачни и ерикоидни екосистеми: Опазване на най-добрите 10% – напр. резерват Яйлата, местност Болата, около гр.Балчик, ПП Странджа и възстановяване на най-деградиралите 10% – напр. западно от к.к. Слънчев бряг, различни площи, изсечени заради субсидии

Приоритетни дейности:

1. Законова защита за храстови съобщества около Болата, в Странджа.
2. Управление на ивиците от храстови съобщества между гората и земеделските площи, като ключови за поддържане на биоразнообразието: община Царево, Бяла, Несебър и др.
3. Изготвяне на план за управление на деградирали храстови съобщества – поддържане на тревни, храстови или горски екосистеми в зависимост от естествените процеси.
4. Забрана за изсичане на важни за биоразнообразието храсти заради земеделски субсидии: около с.Емона и други.

8. Опазване и възстановяване на екосистеми Е8: Реки, ручеи, потоци, канали. Опазване на най-добрите 10% – напр. р. Велека, р. Силистар, р. Резовска, р. Дяволска и възстановяване на най-деградиралите 10% – напр. р. Двойница, реки в населените места (Варна)

Приоритетни дейности:

1. Възстановяване естественото корито на променени реки: устието на р.Резовска, участъци от р.Дяволска и р.Камчия, р.Двойница.
2. Намаляване притока на мръсни води в реките, които преминават през населени места (Варна и др.), в р.Двойница.
3. Намаляване притока на замърсители от селското стопанство в реките.
4. Възстановяване на естествената крайречна растителност около всички реки.

9. Опазване и възстановяване на екосистеми Е9: Езера, блата и влажни зони. Опазване на най-добрите 10% – напр. Алепу, Вельов вир-Ропотамо, ЗМ Пода и възстановяване на най-деградиралите 10% – напр.Варненско езеро, езеро Вая

Приоритетни дейности:

1. Създаване органи за управление на най-важните влажни зони: Алепу и Вельов-вир-Ропотамо, Атанасовско езеро, яз. Мандра, Поморийско езеро, Шабленски езера, Дуранкулашко езеро. Осигуряване на ресурс за функционирането им.
2. Възстановяване на водния режим и качеството на водата на деградирали влажни зони – около Слънчев бряг, заливни територии около Камчия, Караагач.
3. Изготвяне на план за дългосрочно възстановяване на живота във Варненско езеро и езеро Вая, в т.ч. чрез премахване на натрупано индустриално замърсяване.

10. Опазване и възстановяване на екосистеми Е10: Крайбрежни дюни и пясъчни брегове. Опазване на най-добрите 10% – напр. Аркутино, Камчийски пясъци, до Шабленска тузла и възстановяване на най-деградиралите 10% – напр. градски плажове на Бургас, Варна, Созопол, к.к. Албена

Приоритетни дейности:

1. Запазване на най-представителните дюнни съобщества, чрез законова защита и активни мерки, като поставяне на дървени скари за преминаване на плажуващите, ограничаване утъпкването и достъпа на автомобили до плажовете. Всички плажове в общините Шабла и Долни Чифлик, плаж Аркутино.
2. Възстановяване на деградирали плажове, чрез дългосрочни програми за връщане релефа и растителността на дюните. К.к.Албена, градски плажове, плажове в община Созопол.

11. Опазване и възстановяване на екосистеми E11: Крайбрежни чакълести и стръмни брегове, скали. Опазване на най-добрите 10% – напр. между нос Калиакра и нос Шабла, межди с.Синеморец и с.Резово и възстановяване на най-деградиралите 10% – напр. около Созопол, ЗМ Колокита, нос Св. Тома, до градовете

Приоритетни дейности:

1. Законова защита, контрол и мониторинг на скалите и степите между нос Калиакра и нос Шабла, между Резово и Синеморец, около Маслен нос.
2. Възстановяване на крайбрежните скали и чакълестите брегове около Созопол, нос Св.Тома и в населените места.

12. Опазване и възстановяване на екосистеми E12: Шелфови морски екосистеми. Опазване на най-добрите 10% – напр. срещу устието на р.Велека, между н. Калиакра и Камен бряг, около Маслен нос и възстановяване на най-деградиралите 10% – напр. Бургаски и Варненски залив

Приоритетни дейности:

1. Създаване на морски защитени територии – срещу брега между н. Калиакра и с. Камен бряг, срещу резерват Ропотамо, срещу устието на р.Велека, срещу брега между с. Синеморец и Резово.
2. Активни мерки за намаляване натрупаното замърсяване в Бургаския и Варненския залив.
3. Международни мерки за намаляване притока на замърсители в Черно море и намаляване вредните риболовни практики.

 

Обратно към съдържанието на стратегията

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.