Стратегически цели

  1. Създаване на условия за опазване и възстановяване на черноморските крайбрежни екосистеми и предоставяните от тях екосистемни услуги;
  1. Развиване на интерес и познания у местните общности, местния бизнес, общинските власти и други заинтересовани страни за състоянието и ценността на черноморските крайбрежни екосистеми и насърчаване към конкретни действия за опазването им;
  1. Създаване на условия за растежа на местната икономика и социално развитие при опазване и развиване на потенциала на екосистемите и предоставяните от тях услуги;
  1. Превръщане на опазването на черноморските екосистеми и развиването на предоставяните от тях екосистемни услуги в инструмент при планирането и развитието на черноморските общини и области и при развитието на местната икономика и инфраструктура;
  1. Съхраняване на природното и културното богатство на територията на черноморското крайбрежие;
  1. Целево разходване на приходите от екосистемни услуги за опазване на биоразнообразието, ландшафта и екосистемите;
  1. Създаване на условия за развитие на устойчиви местни и регионални мрежи и структури за опазване и устойчиво използване на черноморските крайбрежни екосистеми;
  1. Развиване на международното сътрудничество с държавни, общински, научни и граждански организации и институции с интереси и опит в опазването и устойчивото използване на крайбрежните екосистеми.

 

Обратно към съдържанието на стратегията

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.