E. Стратегически документи на регионално и местно ниво

Сред основните стратегически документи на регионално и местно ниво трябва да посочим плана за управление на водите в черноморския басейнов район, регионалните планове за развитие на североизточния и югоизточния район, областни стратегии за развитие на черноморските области (Добрич, Варна, Бургас), общинските планове за развитие на черноморските общини, и общинските програми за развитие на туризма.

Планът за управление на водите в черноморски басейнов район (ПУРБ) 2010-2015 (1) е основен инструмент за управление на водите на басейнов принцип, както и за постигане на целите на Рамковата директива по водите 2000/60/ЕС (РДВ). ПУРБ е изготвен от Басейнова дирекция за Черноморски район с център Варна на основание на изискванията на Закона за водите и РДВ. Основна цел на ПУРБ е всички води, включително крайбрежните морски води, както и свързаните с тях екосистеми, да достигнат „добро състояние” до 2015 г. В ПУРБ са идентифицирани екологични цели, които отразяват подходящия баланс между екологични, социални и икономически интереси. Специфичните цели в Плана са свързани с: предпазване от влошаване на състоянието и подобряване на състоянието на водите и водните екосистеми, осигуряване на устойчиво ползване на водите, намаляване на замърсяването и смекчаване на последствията от наводненията и засушаванията, и изменението на климата. При изготвяне на ПУРБ са взети в предвид основни положения от действащите в България национални, регионални, областни и общински планове, стратегии и програми, имащи отношение към водите. Спазен е основният принцип за включване на обществеността и заинтересованите страни в процеса на разработването на Плана.

Регионалният план за развитие на Североизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. (2) поставя като Стратегическа цел 1: ”Повишаване конкурентноспособността на района чрез активиране на специфичния му потенциал, съчетано с опазване на околната среда”. От гледна точка на проекта особено важен е Приоритет 1.4. Разнообразяване на регионалния туристически продукт и активно включване на природното и културно богатство на хинтерланда.
Приоритетът е от съществено значение за териториалното развитие и създаване на икономически потенциал в СИР. Природното и културното наследство е едно от най-силно изразените сравнителни предимства на българските райони в глобализиращия се свят. По този начин туристическият продукт в района може да бъде сериозно обогатен. Този приоритет се обвързва с приоритетна ос 4 на ОПРР за 2014-2020 г. “Регионален туризъм”. Разнообразяването на туристическия продукт със специфични видове туризъм и с активно включване на туристическите ресурси на хинтерланда ще допринесе за преодоляване на изразената сезонност на рекреативния морски туризъм. Специфичните цели към този приоритет са:

Специфична цел 1.4.1. Стимулиране на специфични видове туризъм, базирани на природно-ландшафтни и културни ценности и прояви;

Специфична цел 1.4.2. Обвързване на крайбрежната територия и хинтерланда на района в единна туристическа система.

Приоритет 1.5. е свързан с опазване на околната среда в района и щадящо използване на териториалните ресурси. Той е насочен към подобряване на екологичните условия чрез предотвратяване на рискове от наводнения, свлачища и абразия, които са много характерни, особено за крайбрежието. На риск е изложено материалното богатство и животът на много хора. Промените в климата могат да причиняват нови, дори по-екстремни климатични условия. Подобряването на координацията и управлението на превенциите на риска ще допринесе за осигуряване на устойчива и сигурна среда за живота и здравето на хората и за развитието на туризма и другите икономически дейности.

Специфична цел 1.5.1. Прилагане на мерки за опазване на средата при добивната индустрия на сушата и в акваторията и при локализиране на инсталации за ВЕИ

Специфична цел 1.5.2. Превантивни мерки за справяне с климатични промени и природни бедствия.

Регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. (3)

Формулираните стратегически цели на Плана са в тясно съответствие с целите на Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г. и с Националната програма за развитие: България 2020.

Относима към целите на проекта е Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване на ЮИР на междурегионално (с другите райони от ниво 2 в страната) и вътрешнорегионално (между областите в рамките на района от ниво 2) ниво посредством използване на собствения потенциал на района в условията на щадящо околната среда развитие. Приоритет 2. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и творческите индустрии в Югоизточен район предвижда Специфична цел 1. Стимулиране развитието на специфични за ЮИР видове туризъм като например природен, културно-исторически и селски.

Друг важен за проекта приоритет по тази цел е Приоритет 3 Развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда в Югоизточен район и към него Специфична цел 4. Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие в ЮИР. Особено интересно е заключението в Плана: „Биоразнообразието е не само природно богатство, но и потенциал за бъдещото развитие на ЮИР. Защитените видове на флората и фауната ще се популяризират като символи на района, които да засилват интереса към него. Създаването на подходящи условия за наблюдение на редки и застрашени видове и привличането на лимитиран брой туристи, ще създаде поминък за местното население и ще изгради позитивно отношение към опазването и доброто управление на защитената зона.“

Друга важна цел е Специфична цел 5. Превенция на природни рискове на територията на ЮИР. Към нея има предвидени дейности като намаляване на замърсяването на морските води; Устойчива експлоатация на рибните ресурси и аквакултурите; превенция на рисковете от бедствия и аварии; създаване и непрекъсната актуализация на база данни за рискови зони и замърсени участъци; съхраняване на крайбрежните екосистеми и други.

Трябва да се отбележат и още текстове от Плана с конкретно отношение към обхвата и целите на проекта. Една от констатациите в Плана е, че „ Като цяло страната ни е в регион с много висока степен на уязвимост от климатичните промени. От социално-икономическия анализ става ясно, че ЮИР е с най- висока степен на уязвимост. На територията на района характерните природните рискове са: наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони, ерозия, засушаване. Най- чувствителните сектори към климатичните изменения са селското стопанство, туризмът, управлението на водните ресурси и горския фонд .“ В тази връзка се препоръчва предприемане на дейности, осигуряващи адаптирането на района към климатичните промени и редуциране на природните рискове до допустими нива, както и да се стимулират научните изследвания за прогнозиране на регионалното и местно въздействие на климатичните промени.

Областната стратегия за развитие е основен инструмент за планиране на областно ниво, който определя обща стратегическа рамка за развитие на областта в средносрочен план, като формулира цели и приоритети за интегрирано и устойчиво развитие. Тази стратегическа рамка се определя въз основа на идентифицирания потенциал за развитие на областната социална и териториална общност. В същото време тя се съобразява с политиките, целите, приоритетите, залегнали в европейската и в националната система за планиране на регионалното развитие. Ако разгледаме Областната стратегия за развитие на Област Варна за периода 2014-2020 откриваме сходни стратегически цели, както и в регионалния план за развитие на североизточния район, като особено приложими към целите на проекта са:

Стратегическа цел 1: Постигане на интелигентен икономически растеж чрез развитие на собствения потенциал и акцентиране върху иновации и икономика на знанието, съчетано с ефективно опазване на околната среда.

Стратегическа цел 2: Устойчиво и интегрирано териториално развитие чрез подобряване на техническата инфраструктура, на териториалната свързаност, опазване качеството на околната средата и укрепване на градовете-центрове. Към тази цел в Приоритет 3.2. Щадящо използване на териториалните ресурси и опазване на околната среда в областната територия, са посочени следните специфични цели:

Специфична цел 3.2.1. Прилагане на мерки за опазване на околната среда при добивната индустрия на сушата и в акваторията и при локализиране на инсталации за ВЕИ.

Специфична цел 3.2.2. Депониране, обезвреждане и рециклиране на битови и промишлени отпадъци и рекултивация на замърсени територии.

Специфична цел 3.2.3. Защита от ерозионни, абразионни и свлачищни процеси, предпазване от наводнения и мониторингови системи за опазване на околната среда.

Специфична цел 3.2.4. Прилагане принципите на интегрирано управление на крайбрежни зони и постигане на добро екологично състояние на морските води съгласно Рамкова директива за морска стратегия.

Специфична цел 3.2.5. Включване на превантивни мерки за справяне с природни бедствия и адаптирането на областната територия към климатични промени.

Важна е констатацията в стратегията относно дела на защитените територии и зони на територията на областта, със значение за развитието на дейностите по проекта, тъй като някои от цитираните общини са в географския му обхват: „Обектите на НЕМ /Национална екологична мрежа/, които включват защитените територии и защитените зони, в област Варна /46,48%/ като площ са значително над средното ниво за страната / 35%/ и с най-висок дял в СИР/ 26,79%/. В областта има 5 общини с обекти от НЕМ заемащи над 60% от територията им – Провадия, Д. Чифлик, Бяла, Дългопол и Аксаково. Община Бяла е с 99,99% от територията си под природозащита.“

На общинско ниво най-важният стратегически документ за развитието на една община е планът за развитие на общината. Общинският план за развитие на Община Бургас (4) е пример за такъв документ. Той е разработен за 7-годишен период на действие – от 2014 година до 2020 година. С него се определят средносрочните цели и приоритети за развитие на община Бургас, при отчитане на специфичните характеристики и потенциал на общината. Едновременно с това са взети предвид и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в областна стратегия за развитие на област Бургас за периода до 2020 г. Формулирани са три стратегически цели, изведени от местния контекст. Те са съобразени с възможностите и ресурсите на общината и са насочени към преодоляване на предизвикателствата.

Стратегическа цел 1: Устойчиво развитие и ефективни публични услуги

Стратегическа цел 2: Повишаване качеството на живот

Стратегическа цел 3: Постигане на ускорено местно икономическо развитие

Въз основа на тези цели са изведени са 4 приоритета, които да адресират предизвикателствата и да подкрепят стратегическите цели, като първия приоритет е Околна среда. Според Плана за развитие „тази приоритетна област произтича от разбирането, че растеж и икономическо развитие в дългосрочен план може да има само при спазване на принципите на устойчивото развитие. Община Бургас е богата на природни ресурси, което създава множество възможности, но също така поставя предизвикателства пред развитието ѝ поради необходимостта от опазването на околната среда и предотвратяване на основните заплахи, произтичащи от интензивна експлоатация, антропогенно въздействие и климатични изменения.

Опазването на околната среда и устойчивата експлоатация на природните ресурси трябва да са задача на обществото, а не на администрацията и това е ключово разбиране за осъществяване на целите, които си поставя общината. В този смисъл е необходимо активното участие на гражданите, гражданското общество, бизнеса, местната власт и централната изпълнителна власт, за да имат мерките ефект.“

Важно е да се отбележи, че при отчитането на политиките и новите тенденции, възприети в стратегия Европа 2020, е взето предвид и насърчаването на екосистемните услуги и включване на иновативни подходи в управлението и при поддържане на жизнената среда – намалено потребление, нулеви отпадъци, устойчива енергия и намаляване на въглеродния отпечатък и т.н.
В Приложение No.1 са изброени стратегически документи в избрани черноморски общини.

Към съдържанието


(1) http://www.bsbd.org/v2/bg/BSPLAN2009.html

(2) http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4077

(3) http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4074

(4) http://www.burgas.bg/uploads/420728ff5d6e4c378b8e4bf1f7743829.pdf

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.