C. Стратегически документи на регионално международно ниво

Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море

Особено важен стратегически документ на регионално ниво в рамките на Черноморския басейн е Стратегическият план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море(1) в рамките на Конвенцията от Букурещ по опазване на Черно море от замърсяване. Той определя визията за Черно море като „съхраняване на неговата екосистема като ценен природен дар на региона, като в същото време се осигурява опазването на неговите морски и крайбрежни живи ресурси, като условие за устойчиво развитие на черноморските държави, тяхното добруване, здраве и защита на населението.“

Този документ представлява споразумение между шестте държави, граничещи с бреговете на Черно море (Република България, Грузия, Румъния, Руската Федерация, Република Турция и Украйна) с цел да действат в сътрудничество за подпомагане на трайното възстановяване на Черно море. Документът дава кратък обзор на сегашното състояние на Черно море, най-вече въз основа на информацията от Трансграничния Диагностичен анализ от 2007 г., като взема под внимание вече постигнатото от първия (1996 г.) Стратегически План за Действие за Опазване на Черно море.

Екосистемният подход е основен принцип за действие по Конвенцията по биологическото разнообразие (КБР). Той представлява стратегия за интегрирано управление на земята, водата и живите ресурси, което стимулира съхранението и целесъобразното използване. Екосистемният подход отчита, че хората са един от съставните компоненти на много екосистеми. Описанието на екосистемния подход, оперативното ръководство и препоръките по приложението бяха одобрени от Петата среща на Конференцията на Страните от Конвенцията на биологичното разнообразие (решение V/6). Всичките шест черноморски държави са страни от КБР.

Интегрираното управление на крайбрежна зона (ИУКЗ) е друг принцип, развит в Конвенцията и представлява динамичен, многодисциплинарен и повтарящ се процес за стимулиране на природо-съобразното управление на крайбрежните зони. Той включва пълен цикъл на събиране на информацията, планиране, вземане на решения, управление и мониторинг на изпълнението. ИУКЗ използва информираното участие и сътрудничество на всички заинтересовани страни в дадена крайбрежна зона, за да прецени социалните цели в дадена крайбрежна зона и да предприеме действия по изпълнението на тези цели. ИУКЗ се стреми за един продължителен период да балансира целите, свързани с околната среда, икономиката, социалната сфера, културата и отдиха, всички те в рамките, зададени от природната динамика. Този подход към управлението на крайбрежните зони трябва да бъде отчетен и приложен и в дейностите по проекта.

Тази регионална стратегическа рамка има и други пресечни точки с дейностите по проекта. Важно е да се отбележи, че Цел на управление No. 13 на Плана е насочена към предприемане на задълбочено проучване на влиянието на промените в климата върху екосистемата на Черно море и устойчиво развитие на крайбрежните популации, а Цел на управление No. 14 е свързана с отчитане на необходимостта от създаване на нови и разширяване на съществуващите защитени зони, включвайки, където е необходимо, и трансгранични зони в съзвучие с съответните черноморски страни, със специално внимание към морските защитени зони.

Към съдържанието


(1) http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Strategies/Strategy_Black_Sea.pdf

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.