Преглед и анализ на стратегическата и правна рамка на проект SPECIES

Изготвил: Пламен Пеев, експерт по проект SPECIES

I. Въведение: описание на целите на проекта и необходимостта от разработване на стратегическа и правна рамка

Основната цел на проекта „Секторни политики, укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България“ (SPECIES), наричан по-нататък проекта, е да създаде стратегическа рамка на устойчивото използването на крайбрежните екосисистеми и съответните услуги и ресурси по българското черноморско крайбрежие. Основният очакван резултат е интегрирането на съображенията по опазване на биоразнообразието в секторните политики и законодателство, които имат въздействие и регулират черноморските крайбрежни екосистеми в България.

Проектът е построен върху предпоставката, че „защитата на потока от услуги, предоставян от екосистемите може да допринесе за устойчиво, нисковъглеродно общество и да подпомогне напредъка към постигането на целите на Европа 2020 по отношение на климата и енергията“ и че това „предполага поставянето на екосистемите и биоразнообразието в центъра на секторните политики, интегрирайки ги в пространственото планиране на водата и земята, и подчертавайки ясно цената на деградацията на екосистемните услуги и загубата на биоразнообразие, както и ползите от съхраняване и устойчиво използване на природните ресурси“ (PEER Доклад, Nо.4, 2012. Испра: Партньорство за Европейски изследвания на околната среда).

 

Съдържание:

II. Източници на информация и подход към анализа им
III. Стратегическа рамка на проекта
A. Стратегически документи на международно (глобално) ниво
B. Стратегически документи на европейско ниво
C. Стратегически документи на регионално международно ниво
D. Стратегически документи на национално ниво
E. Стратегически документи на регионално и местно ниво
IV. Преглед и анализ на правната рамка
A. Правна уредба на международно ниво
Трите Конвенции от Рио
Рамкова Конвенция на Обединените нации по изменение на климата
Конвенция на ООН за биологичното разнообразие
Конвенция на ООН за борба с опустиняването в тези държави, които изпитват силна суша и/или опустиняване, особено в Африка
Рамсарска конвенция за влажните зони с международно значение и по-специално като местообитание на водолюбиви птици
Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция)
Споразумение за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия
Споразумение за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и съседната акватория на Атлантическия океан
B. Правна уредба на европейско ниво
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция)
Европейска конвенция за ландшафта
Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна
Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици
Рамкова директива за Морска стратегия 2008/56/ЕО
C. Правна уредба на регионално ниво
Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване и Протоколи към нея
D. Правна уредба на национално ниво
1. Закони
2. Подзаконови нормативни актове
E. Правна уредба на местно ниво
V. Изводи, препоръки и мерки в резултат от прегледа на стратегическата и правна рамка на проекта
VI. Мерки за устойчиво използване на черноморските крайбрежни екосистеми (предварителен списък)
VII. Използвани източници
VIII. Приложения

Обратно към съдържанието на стратегията

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.