Р2: Стабилизиране на почвата и регулация на ерозионните процеси – защита от свлачища

Сходно с предходната услуга, горските (Е3, Е4, Е5) екосистеми са оценени с най-високо осигуряване на стабилизиране на почвата и регулация на ерозионните процеси – защита от свлачища (Фигура 10). Отново са дадени 14 много високи оценки (5) и 4 високи (4) за районите в най-добро състояние и 1 много висока оценка (5) и 10 високи (4) за районите в средно състояние. Отново е необходимо да се отбележи ключовата роля на горските екосистеми за предоставянето на тази услуга. Най-ниски са оценките за сладководните (Е8, Е9), крайбрежни (Е10, Е11) и шелфови (Е12) екосистеми.

 

species

Графика 5.9. Вариация на оценките за ЕСУ Стабилизиране на почвата и регулация на ерозионните процеси – защита от свлачища (Р2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.