Споразумение за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия

Споразумението се сключва за предприемане на координирани или съгласувани действия за опазването на мигриращите водолюбиви птици и техните местообитания и  които могат да доведат до допълнителни ползи за много други животински и растителни видове. Изпълнението на Споразумението изисква съдействие на някои от страните в региона на Африка и Евразия за изследвания, обучение и за мониторинг на мигриращите водолюбиви видове птици и техните местообитания за управлението на тези местообитания, както и за създаването и подобряването на научните и административните институции за изпълнението му.

Страните по Споразумението се задължават да предприемат координирани мерки за поддържане на мигриращите водолюбиви видове птици в благоприятен природозащитен статус или да ги възстановяват в такъв статус. За тази цел те се задължават да прилагат в границите на националните си територии мерките, предписани в чл. III, заедно със специфичните мерки, определени в плана за действие, предвиден в чл. IV на това споразумение. При изпълнението на мерките, предписани в ал. 1, страните се задължават да вземат предвид принципа на предпазливостта. Изпълнението на Споразумението се отчита на национално ниво с доклади на 3 години. То е транспонирано в Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии.

Към съдържанието

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.