Е4: Широколистни нискостъблени гори

Най-добри 10% – защитени местности Силистар, Устието на Велека и Иракли, Отманли, северно от Камчия около Близнаци, къмпинг Рай.

Най-лоши 10% – близо до населени места

Средно състояние на екосистемата: добро (между лошо и добро)

Тенденция: няма изявена промяна

 

species

Графика 3.4. Пример за най-добри нискостъблени гори – ЗМ “Силистар”

Много от тези гори имат защитна функция – опазват брега от ерозия, предпазват от свлачища и наводнения. Дърводобивът е от второстепенно значение. Особено ценни са деретата, като тези при Балчик и Каварна, които се оставят без човешка намеса и имат високо биоразнообразие. Те са подходящи и за гнездене на дневни грабливи птици (в т.ч. малък креслив орел). По скалистите терени голямо защитно значение имат горите от източен габър, които са единствените, които могат да виреят при тези условия. Преходните площи между широколистни гори и храсти също опазват редки видове – сухоземни костенурки, голям маслинов присмехулник, други.

 

 

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.