E12: Шелфови морски екосистеми

Най-добри 10% – срещу устието на р.Велека, между н. Калиакра и Камен бряг, около Маслен нос

Най-лоши 10% – Бургаски и Варненски залив

Средно състояние на екосистемата: лошо (между много лошо и добро)

Тенденция: подобряване

 

species

Графика 3.11. Пример за най-добри морски екосистеми – северно от плаж Болата

Най-лошите територии са Бургаски и Варненски залив заради индустриално замърсяване (от настоящ и минал период), пристанищни дейности, акумулиране на битово и друго органично замърсяване. Бентосните съобщества са много бедни. К.к. Слънчев бряг е голям източник на замърсяване, но канализацията се излива до Равда и се пренася към Бургаския залив. Като цяло мидените полета изчезват заради траленето и нашествието на инвазивния рапан, който е внесен в Черно море с корабите. Най-добрите места имат достъп до открито море, което позволява обмен на по-чиста вода, и са по-малко урбанизирани (предимно малки населени места наблизо). Те съхраняват добри примери за типични морски местообитания и видове. Като цяло локалните натиски намаляват, особено що се отнася до замърсяване, но има цялостни проблеми на Черно море, които не могат да се контролират. Основно това е вливането на огромни количества замърсена вода от големите реки като Дунав, Днепър, Днестър. Все още свръхулова на риба е голям проблем, в т.ч. от турските кораби. В открито море екосистемите влошават състоянието си, но то не е предмет на настоящото изследване.

 

 

 

 

species

Таблица 3.2 – Най-значимите натиски, които имат влияние върху състоянието на екосистемите

species

Таблица 3.3 – Най-значимите рискове за състоянието на екосистемите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.