3. Състояние на екосистемите

Автори: Wouter Rommens, Tanya Brian, Андрей Ралев, Зорница Захариева, Генади Гаврилов, д-р Венислава Спасова, Магдалена Кирчева

 

Черноморските екосистеми са повлияни значително от човешката дейност. След втората половина на XX век замърсяването, риболовът и нашествието на инвазивни видове водят до влошаване на състоянието на морските екосистеми. Много експерти считат, че процесите са необратими и сравними с екологична катастрофа. По отношение на останалите екосистеми в 3-километровата крайбрежна зона, най-сериозни промени се наблюдават след 2000 година, когато строителният бум води до урбанизиране на големи площи земеделски земи и тревни местообитания.

След приемането на България за страна-членка на Европейския съюз и особено през последните 3-4 години се наблюдават нови тенденции. От една страна България е задължена да постигне добро екологично състояние на екосистемите съгласно Директивата за местообитанията 92/43/ЕЕС, Директивата за птиците 2009/147/ЕС, Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС (РДВ), Рамковата директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС). От друга страна значителния финансов ресурс на европейските фондове създава допълнителни стимули за промяна в състоянието на екосистемите, в много случаи отрицателна – разораване на пасища за земеделски субсидии, поддържане на неустойчиви форми на риболов и т.н.

През последните години значително се подобри знанието ни за природата в черноморския район. Бяха осъществени множество проекти, свързани с четирите споменати по-горе директиви, чиито резултати бяха взети предвид при настоящия анализ на състоянието на черноморските екосистеми. Допълнителни данни от институции бяха поискани по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и анализирани.

Значителен принос за настоящата глава има Експертният семинар по проект SPECIES, организиран в гр. Поморие от 24 до 26 февруари 2016 г. с представители на министерства, НПО, академични институти и местни власти. Методиката на семинара се базира на Еxpert Еlicitation Мethodology for State of the Environment Рeporting (GRID 2016).[1]

Резултатите от семинара са представени в Приложение 3.1. Впоследствие те са верифицирани и допълнени с теренна работа, най-интензивно през пролетта на 2016 година, което даде възможност да се изготвят по-точни карти на най-добрите и най-лошите места за всяка екосистема, както и да се съберат допълнителни данни за мерки към Стратегията за устойчиво ползване на крайбрежните екосистеми.

В Таблица 3.1 са представени обобщените резултати за състоянието на екосистемите.

species

Таблица 3.1

Всеки от 12-те типа и подтипа екосистеми са оценени в 8 различни параметъра:
• състояние на десетте процента най-добри площи (много лошо/лошо/добро/много добро)
• състояние на десетте процента най-лоши площи (много лошо/лошо/добро/много добро)
• състояние на осемдесетте процента средни по качество площи (много лошо/лошо/добро/много добро)
• тенденция за десетте процента най-добри площи (подобрява се/стабилно/влошава се/неясно)
• тенденция за десетте процента най-лоши площи (подобрява се/стабилно/влошава се/неясно)
• тенденция за десетте процента средни по качество площи (подобрява се/стабилно/влошава се/неясно)
• сигурност по отношение оценката на състоянието (добри доказателства и високо ниво на консенсус/ограничени доказателства и слаб консенсус/доказателствата и консенсуса са недостатъчни, за да се направи оценка.
• сигурност по отношение оценката на тенденциите (добри доказателства и високо ниво на консенсус/ограничени доказателства и слаб консенсус/доказателствата и консенсуса са недостатъчни, за да се направи оценка.
По време на експертния семинар е изготвена карта на най-добрите и най-лошите територии за всяка екосистема. Картата е верифицирана на терен и окончателния вариант е изработен в ГИС (Приложения 3.2 и 3.3).
Следва оценка на състоянието и тенденциите в състоянието на 12 типа и подтипа крайбрежни екосистеми.

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването


[1] http://some.grida.no/methodology.aspx

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.