Е8: Реки, ручеи, потоци, канали

Най-добри 10% – р. Велека, р. Силистар, р. Резовска, р. Дяволска, р.Хаджийска

Най-лоши 10% – р. Двойница, реки в населените места (Варна)

Средно състояние на екосистемата: добро (между много лошо и много добро)

Тенденция: стабилна

 

species

Графика 3.8. Пример за най-добри речни екосистеми – река Хаджийска до Слънчев бряг

Състоянието на реките е доста различно в зависимост от близостта им до населени места и други източници на замърсяване, водовземания, интензивно земеделие и от промените предизвикани от човека в заливните тераси. Реките в Странджа са най-малко променени и съхраняват богато биоразнообразие, в т. ч. много редки видове риби и добре запазена крайречна растителност. По на север реките са ценни и заради комплексите, които правят с други влажни зони (естуари, лимани, лагуни). Река Двойница е вероятно най-замърсената в района, а малките реки в границите на гр.Варна са напълно канализирани. Единствената по-голяма река в района е Камчия. Въпреки, че резерват Камчия опазва най-обширната лонгозна гора в България, самата река е значително повлияна от човешките дейности нагоре по течението: построени са няколко големи язовира, има значително водовземане и замърсяване.

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.