Р3: Регулация на водния кръговрат – защита от наводнения и засушаване

Горските (Е3, Е4, Е5) екосистеми са получили най-висока оценка за регулация на водния кръговрат – защита от наводнения и засушавания, последвани от езера, блата и влажни зони (Е9) (Фигура 11). Отново районите в най-добро състояние са значително по-високо оценени от всички останали. Най-ниско са оценени крайбрежните (Е10, Е11) и шелфови (Е12) ексоситеми, последвани от земеделските (Е2) и урбанизираните (Е1). Прави впечатление, че речните екосистеми (Е8) в най-добро състояние са много важни за предоставяне на тази услуга, за разлика от реките в лошо състояние, които се приемат от експертите по-скоро като причина за наводнения и засушаване. Това показва колко е важно правилното управление на речните екосистеми и естественото състояние на заливните тераси.

species

Графика 5.10. Вариация на оценките за ЕСУ Регулация на водния кръговрат – защита от наводнения и засушаване (Р3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.