Р5: Регулация на микроклимата

Горите (Е3, Е4, Е5) са оценени най-високо за осигуряването на регулация на микроклимата, последвани от езера, блата и влажни зони (Е9) и шелфовите (Е12) екосистеми (Фигура 13). Интересно е да се отбележи, че за шелфовите (Е12) екосистеми от 8 отговорили преобладава максималната оценка (5) за осигураване на услугата от районите в най-добро състояние и с влошаването на състоянието оценката намалява, въпреки че отново са дадени няколко много високи оценки. Същото се забелязва при горските екосистеми и особено широколистни високостъблени гори (Е5). Най-ниска оценка са получили крайбрежните ексоситеми (Е10, Е11), последвани от земеделските (Е2), тревните (Е6), храсталачните (Е7) и градските (Е1) екосистеми.

species

Графика 5.12. Вариация на оценките за ЕСУ Регулация на микроклимата (Р5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.