II Район на изследване

Българското черноморско крайбрежие е критична област по отношение опазването на биологичното разнообразие. Тя се нарежда сред областите с най-богато видово разнообразие, съдържа уникални съобщества, влажни зони и важни местообитания на прелетни птици. В същото време, крайбрежието е подложено на тежки отрицателни антропогенни въздействия, породени от замърсяването, промишленото строителство и разгръщането на почивното дело, както и от прекомерното използване на биологичните ресурси. Това налага спешен анализ на състоянието на екосистемите и натиска, които различните социо-икономически фактори налагат върху него. Необходимо е по-строго налагане на нормативните разпоредби и забрани, засягащи замърсяването, дънното тралене и прекомерното използване на рибните ресурси (Национална Стратегия за Опазване на Биологичното Разнообразие).

Към съдържанието

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.