Рамсарска конвенция за влажните зони с международно значение и по-специално като местообитание на водолюбиви птици

Рамсарска конвенция за влажните зони си поставя за цел опазването и управлението на влажните зони с международно значение, съгласно принципа „разумно ползване”.  Конвенцията определя влажните зони като ресурси с голяма икономическа, културна, научна и рекреационна стойност, чиято загуба би била непоправима.  Целта й да прекъсне прогресивното посегателство върху и загуба на влажни зони, имайки предвид, че водолюбивите птици при техните сезонни миграции могат да преминават граници и поради това би трябвало да бъдат разглеждани като международен ресурс. Според Конвенцията запазването на влажните зони и тяхната флора и фауна може да бъде осигурено чрез съчетаването на дългосрочна национална политика с координирани международни действия. Всяка страна по Конвенцията определя подходящи влажни зони в рамките на своята територия за включване в Списък на влажните зони с международно значение.

На национално ниво Конвенцията се прилага чрез изготвяне на позиция на страната по въпроси поставяни на Конференцията на страните-членки, чрез осъвременяване на базата данни на Секретариата на конвенцията по отношение на обявените влажни зони с международно значение, чрез обявяване на нови влажни зони с международно значение и прилагане на ръководствата на конвенцията по отношение на влажните зони, както и с изготвяне на национален доклад за прилагане на конвенцията в България. Конвенцията е транспонирана в Закона за биологичното разнообразие.

Към съдържанието

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.