Р5: Регулация на микроклимата

Микроклиматът в изследвания регион допринася пряко за увеличаване стойността на редица културни и материални услуги. Пример са санаториумите за белодробни заболявания около Балчик, потенциалът за отглеждане на топлолюбиви растителни видове южно от Царево, няколкото Морски градини с екзотична растителност, които са важна туристическа атракция, продължителната топла есен по южното крайбрежие, която позволява удължаване на туристическия сезон, и ред други. Тези екосистемни особености са отчетени при остойностяването на културните ЕСУ.

Направеният анализ показва следната стойност на регулиращите екосистемни услуги в изследвания регион:

species

Таблица 6.7

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.