Р2: Стабилизиране на почвата и регулация на ерозионните процеси

Още в края на XX век рискът от абразия по морския бряг е разпознат като сериозна заплаха в Европейския съюз, като щетите нарастват заради настъпващите изменения на климата. Проектът EUROSION от 2004 г. стига до следните резултати. Всяка година 15 кв.км. от крайбрежната ивица на ЕС изчезват или са тежко увредени заради бреговата ерозия. В периода 1999-2002 г. между 250 и 300 къщи се изоставят, а други 3000 губят поне 10% от пазарната си стойност. Тези щети за десетки милиони се считат за незначителни предвид риска от наводнения на крайбрежието, свързан с подкопаването на крайбрежните дюни. Заради покачване равнището на Световния океан, половината от европейските влажни зони може да изчезнат, а 158 000 души да са засегнати всяка година от брегова ерозия.

През 2001 г. публичните разходи, свързани с бреговата ерозия в ЕС възлизат на 3.2 млрд. евро. Друго изследване на IPCC оценява средните годишни щети, свързани с ерозия на 5.4 млрд. евро за периода 1990-2020 г. Значителни територии по българското черноморско крайбрежие са с висока податливост на почвата към абразия, както се вижда от изготвена от Басейнова дирекция Черноморски район карта. Изследването EUROSION също установява, че 178 км., или 50% от българската брегова ивица е засегната от абразия. Ако изчислените за ЕС щети, свързани с абразия се отнесат за дължината на българския бряг, рискът възлиза на над 35 млн. лв. годишно. Тази сума условно ще приемем за стойност на екосистемната услуга „регулация на ерозионните процеси“ в изследвания регион.

Важни са и следните референтни данни. Според проф. Веселин Пейчев, всяка година България губи 25 дка от площта си заради абразия – тоест само стойността на „изядената“ от морето брегова ивица надхвърля 2 млн. лв., без да отчитаме загубите на туризма заради намаляващата площ на плажовете, негативния ефект върху цената на имотите и разходите за брегово укрепване и ремонт на повредена инфраструктура. През февруари 2015 г. свлачище скъсва около 40 м. от магистралния водопровод „Китка – Варна“. Ремонтните дейности са на стойност 120 хил. лв., 24 населени места в 6 общини остават без водоподаване в течение на 10 дни.

Според одит на Сметната палата, общо за цялата страна, капиталовите разходи от бюджета за противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси възлизат на 11.6 млн.лв. за 2009 г. и 13.5 млн. лв. за 2010 г. Оценката на одиторите е, че дейностите за борба със свлачищата и ерозията имат „ниска степен на осигуреност от държавния бюджет.“ На територията на област Варна има 266 свлачища, при 142 от тях липсват каквито и да е укрепителни съоръжения. На този фон, стойността на екосистемните услуги, които ограничават развитието на абразия и свлачища допълнително нараства.

Следва да се отчете, че абразията е природен процес. Той може да се ускори при антропогенно предизвикана промяна на растителната покривка на крайморските зони или при несъобразени строителни дейности върху уязвими терени. Въпреки това, сами по себе си екосистемите не са в състояние да предотвратят физическото и химическото рушене на морския бряг. Все пак, ограничаването на абразията и свлачищата е екосистемна услуга със значителна парична стойност, предвид високата цена на имотите непосредствено до морския бряг.

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.