К2: Провеждане на научни изследвания и образователни програми

За всички разглеждани екосистеми са дадени разнородни оценки за провеждане на научни изследвания и образователни програми (Фигура 16). Най-високи оценки са дадени за сладководните (Е8, Е9) екосистеми, а най-ниски за земеделските (Е2).  Ниската научна и образователна активност в земеделските екосистеми е притеснителна, поради изключително голямата значимост на задълбочено разбиране на използваните земеделски практики и тяхното въздействие върху околната среда и получената продукция.

species

Графика 5.15. Вариация на оценките за ЕСУ Провеждане на научни изследвания и образователни програми (К2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.