2.3. Промени на черноморските екосистеми между 2006 и 2012 г.

Съгласно данните от CORINE земно покритие в 36 полигона с обща площ 1003 ха са се променили екосистемите за този период.

Урбанизираните територии са се увеличили с 1,6% за сметка основно на орни земи, лозя, други земеделски земи, гори, храсти и тревни. Много от строителните площадки от предишния период са превърнати в спортни съоръжения (голф игрища).

Загубени са 184 хектара земеделски земи.

Започва разораването на пасищата и естествените тревни екосистеми, заради усвояване на субсидии от Европейския съюз, но тъй като последното картиране е от 2012 година сравнително малка част от този процес е отчетен. След тази година площите са много по-големи. Само за 2016 година една разорана площ на естествена степ до с.Божурец е с площ 9 ха – установена при полева работа по проект SPECIES – Графика 2.3:

speciesМалка част от широколистните гори са превърнати в храсти след изсичане, но се наблюдава и обратния процес при израстването на ниските дървета/храсти.

Както и за предишния период малките по площ промени не са отчетени.

В Приложение 2.4 е представена по-подробна информация за промените в площите на екосистемите по години (да се опрости и даде таблицата PROMENI_Ecosystems). За целия период 2000-2012 урбанизираните територии са се увеличили с 1023 ха, храстовите екосистеми с 173. Намалели са площите на земеделските земи с 779 ха, широколистните гори с 224 ха[1], тревните екосистеми със 113 ха, иглолистните гори с 55 ха и морските екосистеми с 25 ха. При останалите екосистеми не са отчените промени в този мащаб на картиране.

В Приложение 2.5 и 2.6. са представена карти с промените площи.

 

Обратно към съдържанието на изследването


[1] Не е направена разлика между двата подтипа широколистни гори, заради невъзможността да се отличават в CORINE Landcover и всички промени са отчетени към нискостъблените.

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.