2.2. Промени на черноморските екосистеми между 2000 и 2006 г.

Съгласно данните от CORINE земно покритие в 31 полигона с обща площ 1365 ха са се променили екосистемите за този период.

Урбанизираните територии са се увеличили с над 4% за сметка основно на земеделски земи и в по-малка степен на тревни екосистеми. Основно са възникнали нови строителни площадки, голф игрища и сгради. Има застрояване и на 2 градски парка, както и нов полигон на пристанище, което отнема 25 ха морски площи. В Графика 2.2 е даден пример за увеличаване на застроената площ в района на защитена местност “Колокита”, южно от Созопол (да се копира в основния текст по-долу снимка от Google Earth с полигоните, които са застроени след 2000 г.):

speciesspecies

 

 

 

 

 

 

 

 

Загубени са 600 хектара земеделски земи – основно орни и в по-малка степен лозя, овощни и други. Загубени са и 102 ха пасища и естествени тревни местообитания, превърнати в строителни площадки и спортни съоръжения (голф игрища).

Широколистни гори са превърнати в храсти след гола сеч на обща площ 159 ха. В по-малка степен това се наблюдава при иглолистни гори. 15 ха иглолистни гори са застроени.

Поради мащаба на картиране много на брой промени в малки площи не са отчетени. Не са определени и промени в плажовете и дюните, макар, че такива със сигурност се виждат на сателитни снимки. В много случаи екосистемата остава същата, но в много по-лошо състояние.

 

Обратно към съдържанието на изследването

 

 

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.