М1: Продукти от растениевъдство

Земеделските (Е2) екосистеми са оценени с най-високо предоставяне на продукти от растениевъдството, последвани от горските (Е3, Е4, Е5) екосистеми (Фигура 2). С най-ниско предоставяне на продукти от растениевъдството са оценени сладководните (Е8, Е9), крайбрежните (Е10, Е11) и шелфовите (Е12) екосистеми. Отново се забелязва тенденцията, че 10% от екосистемите в най-добро състояние са оценени с по-високо предоставяне на услугата от 10% от екосистемите в най-лошо състояние, като стойностите за останалите 80% от екосистемите са по средата.

species

Графика 5.2. Вариация на оценките за ЕСУ Продукти от растениевъдството (М1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.