М4: Продукти от аквакултури

Най-високи оценки за предоставяне на продукти от аквакултури са получили шелфовите (Е12) екосистеми, последвани от езера, блата и влажни зони (Е9) и реки, ручеи, потоци, канали(Е8) (Фигура 5). Само в две от интервюртата тази услуга е оценена с  5 (много високо осигуряване), като преобладава оценка 4 (високо оцигуряване) за районите в добро състояние и 3 (средно осигуряване) в районите в средно състояние. От тези резултати се вижда, че предоставянето на услугата може да се оптимизира, дори и при добро състояние на екосистемите.

species

Графика 5.4. Вариация на оценките за ЕСУ Продукти от аквакултури (М4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.