М2: Продукти от животновъдство

Земеделските (Е2) екосистеми са получили най-много оценки за предоставянето на продукти от животновъдството, но са оценени с клас 5 само в едно интервю за 10% земеделски земи в най-добро състояние (Фигура 3). Тази услуга не е оценена за тревните (Е6) екосистеми в 10 от въпросниците, но въпреки това получава най-висока оценка за предоставяне на услугата, като общо в седем въпросника е оценена с максимално предоставяне на услугата (клас 5) – пет оценки са за 10% от тревните екосистеми в най-добро състояние и две – за 80% в средно състояние. Отново, с най-ниско предоставяне на тази ЕСУ са оценени сладководните (Е8, Е9), крайбрежните (Е10, Е11) и шелфовите (Е12) екосистеми.

species

Графика 5.3. Вариация на оценките за ЕСУ Продукти от жиеотновъдството (М2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.