Приоритетни мерки

Обхват 1 – Хоризонтални мерки

Приоритет 1 – Създаване на правна рамка за въвеждане на екосистемните услуги в законодателството и секторните политики

1. Дефиниране на понятието „екосистемни услуги“ в законодателството
2. Въвеждане на екосистемните услуги като критерий за оценка на значимостта на въздействието на планове и програми в рамките на процедурата по екологична оценка
3. Определяне на екосистемните услуги като национално богатство и поддържането и подобряването им като част от националната сигурност

Приоритет 2 – Създаване на институции за прилагане на стратегията и устойчиво използване на черноморските крайбрежни екосистеми

4. Създаване на обща дирекция за управление на защитените територии и зони по Черноморското крайбрежие
5. Създаване на Комитет по наблюдение за прилагане на стратегията за устойчивото използване на черноморските крайбрежни екосистеми

Приоритет 3 – Създаване на механизми за планиране и информация за екосистемните услуги

6. Въвеждане на доброволно-договорни системи за плащания за ЕУ
7. Изготвяне на национална стратегия за развитие на екосистемните услуги
8. Включване на екосистемните услуги, тяхната оценка и развитие, в планове и програми на черноморските общини и области
9. Създаване на национална мрежа за екосистемни услуги за фасилитиране и обмен на информация
10. Изготвяне на наръчник за зелени инвестиции и екосистемни услуги
11. Изготвяне на регистър на проекти, свързани с опазване на биоразнообразието и проекти в областта на туризма и други отрасли – за документиране и оценка на приноса им за стратегията

Приоритет 4 – Научни изследвания и мониторинг за подобряване и актуализиране на знанието за биоразнообразието в морската и крайбрежна зона

12. Разработване на специфични индикатори за петте основни категории заплахи за биоразнообразието: загуба на местообитания и обезлесяване, замърсяване, свръхексплоатация на природните ресурси, инвазивни видове и климатични промени
13. Изследвания на влиянието на климатичните промени върху биоразнообразието по Черноморското крайбрежие (напр. върху физиологията на морските организми, размножаването, популационната структура и разпространението на видовете)
14. Насърчаване на интердисциплинарните изследвания на национално и международно ниво, свързани с черноморското крайбрежие и прилежащата акватория
15. Мониторинг на екосистемните процеси (напр. въздействие на инвазивните видове, на патогените, на цъфтежите, на ефекта от заустването на отпадни води)
16. Намаляване на въздействията върху биоразнообразието и екосистемите в крайбрежната и морска зона
17. Намаляване на антропогенното въздействие с цел намаляване на уязвимостта на крайбрежните екосистеми към стресори като климатичните промени и инвазивни видове
18. Приоритетно възстановяване на деградирали екосистеми и местообитания
19. Изследвания на влиянието на климатичните промени върху биоразнообразието (напр. върху организмите, размножаването, популационната структура и разпространението на видовете)

Приоритет 5 – Опазване на емблематични видове и местообитания

20. Ограничаване и забрана на лова на диви гъски във влажните зони в региона около Шабла и Дуранкулак при използване методологията на екосистемните услуги

Приоритет 6 Международно сътрудничество за подобряване на познанието, опазването и възстановяването на екосистемите на Черно море и крайбрежната му зона

21. Сътрудничество със страните от Черноморския басейн и други европейски страни за опазване на Черно море от замърсяване и за подобряване на познанието, опазването и възстановяването на екосистемите на Черно море и крайбрежната му зона
22. Провеждане на международни научни изследвания в Черно море (напр. изследвания на рибните запаси)

 

Обхват 2 – Секторни мерки

Приоритет 7 – Въвеждане и прилагане на добри земеделски практики и опазване на традиционните селскостопански практики за опазване на биологичното разнообразие в земеделските земи

23. Повишаване на информираността на заетите в селскостопанския сектор за опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие и за възможностите за прилагане на агро-екологични мерки
24. Идентифициране на местата с високо консервационно значение в селскостопанския фонд, които са застрашени от загуба на биологично разнообразие.
25. Въвеждане на схема за субсидиране на органично земеделие, стимулираща отказ от ползване на хербициди, пестициди и азотни торове в 3 – километровата зона от брега
26. Схема за насърчаване на възстановяване и подобряване на деградирали трайни насаждения по природосъобразен начин в 3 – километровата зона (напр. лозя, овощни дървета)
27. Контрол на прилагането на чл.10,ал.2,т.7 и чл.11,ал.2,т.3 от ЗУЧК
28. Въвеждане на ограничение за употребата на торове и пестициди в селското стопанство
29. Стимулиране на системи за икономично и ефективно използване на водите за поливни нужди

Приоритет 8 – Разработване на национална политика за изграждане и управление на фермерски тържища и пазари

30. Изграждане и управление на фермерски общински тържища във всяка черноморска община
31. Въвеждане на законово изискване селскостопанската продуция да е произведена на не повече от 100 км. разстояние от тържището или пазара

Приоритет 9 – Устойчиво управление на горите по Черноморското крайбрежие

32. FSC сертификация на всички черноморски горски стопанства
33. Проекти за оползотворяване на отпадната биомаса селското и горското стопанство в черноморските общини за енергийни нужди и производство на органични торове
34. Преустановяване на стопанския дърводобив във високостъблените гори в 3 – километровата крайбрежна ивица
35. Инвентаризация на състоянието на растителната покривка в зоните, уязвими за свлачища, ерозия, абразия и наводнения
36. Провеждане на залесителни мероприятия с местна растителност, устойчива на климатичните промени или да се осигурява естественото възобновяване на растителността

Приоритет 10 – Устойчиво управление на рибните ресурси по Черноморското крайбрежие

37. Забрана на траленето и въвеждане на технически мерки за подобряване на селективността (напр. сезонно редуване на местата за риболов)
38. Ограничаване на количеството и състава на съпътстващите улова видове и предотвратяване на увреждането на бентоса
39. Мониторинг на състоянието на рибните запаси, тяхната експлоатация и екологосъобразното развитие на аквакултурите
40. Повишаване на информираността и стимулиране на участието на заинтересованите страни в областта на развитие на рибарството и аквакултурите
41. Приемане на планове за изграждане на изкуствени рифове
42. Мораториум върху улова на ключови видове като калкан и др.

Приоритет 11 – Подобряване на зелената инфраструктура в населените места

43. Разработване на проекти за зелена инфраструктура в черноморските общини и нетно увеличение на съществуващата зелена инфраструктура

Приоритет 12 – Подобряване пречистването на водите от населени места и селищни образувание, в т.ч. курорти

44. Приоритетно изграждане в черноморските градове на градски пречиствателни станции със затворен цикъл
45. Забрана за заустване на непречиствени води или води от пречиствателни станции в реки, езера и други естествени влажни зони – особено за пречиствателната станция на Царево и на Китен.
46. Преустановяване на заустването на непречистени отпадни води в Черно море

Приоритет 13 – Създаване на нов имидж на туризма по Черноморското крайбрежие

47. Ребрандиране на националната реклама за морския туризъм: „Черно море – природа и наследство“
48. Създаване на регионална марка „Черно море“ за органични храни и напитки, произведени в черноморските общини, или за улов от устойчив риболов и аквакултури
49. Изготвяне на общ туристически стил за отделни черноморски селища или курорти: въвеждане на архитектурен код за отделни курортни образувания и недопускане на „проектиране на парче“ с по-ефективен контрол по приемането и одобряването на проектите, вкл. и на устройствените планове.
50. Опазване на културното наследство на територията на черноморските общини
51. Опазване на пейзажите на територията на черноморските общини

Приоритет 14 – Създаване на мрежа от регионални туристически бизнес паркове за устойчиво използване на екосистемите

52. Определяне териториалното устройство и статута на черноморските природни паркове за устойчиво използване на екосистемите
53. Допълнение и изменение на законодателни и нормативни актове в областта на регулацията на туристическите райони
54. Въвеждане на доброволно-договорни системи за плащания за ЕУ
55. Създаване на регионална марка на парка за използване на регионални продукти в туристическото предлагане за устойчиво използване на черноморските екосистеми
56. Създаване на модел за регионални сдружения за устойчиво развитие на черноморските екосистеми, опазване на пейзажите, на културното и природно наследство посредством подходящо управление на тиристическите бизнес паркове.
57. Осъвременяване и мониторинг за спазването на коефициенти като брой легла/плажна площ, брой легла/зелени площи и др. подобни дейности в курортните комплекси
58. Подобряване рекламната и комуникационна стратегия, свързана с популяризиране на ползата от устойчивото използване на екосистемите в черноморския регион за развитие на туристическия отрасъл.
59. Разработване на подробни карти за културен туризъм и карти за екологичен туризъм в региона по общини
60. Създаване на платформа „Устойчив бизнес на черноморските общини“ със стриктни критерии за вписване в него на частни земеделски стопани, производители, хотелиери и други
61. Регионална паралелна валута (пилотен проект в общините на Странджа или в Крайморска Добруджа)

Приоритет 15 – Развитие на селски туризъм по Черноморското крайбрежие

62. Развитие на селски туризъм, базирано на съществуваща селска инфраструктура и на стоки и услуги, предоставяни от местното население

Приоритет 16 – Интегриране на биоразнообразието в териториалното и регионалното планиране

63. Изготвяне на Регионална схема на Черноморското крайбрежие
64. Учредяване на Природен парк „Черноморско крайбрежие“ Алтернативен вариант – Биосферен парк „Черноморско крайбрежие“
65. Въвеждане на допълнителни критерии за оценка на нови проекти за урбанизация
66. Въвеждане на научно обоснована и стриктно спазвана плътност на застрояване в крайбрежната зона и ниско застрояване (до 10 м.) при строеж на нови жилища или туристически обекти в крайбрежната зона
67. Изготвяне на комплексна експертиза при разрешение за смяна предназначението и ползването на земеделски земи или гори
68. Изграждане на дефрагментационни съоръжения около пътните артерии (насочващи съоръжения и съоръжения, предпазващи от преминаване на животни през пътното платно)
69. Въвеждане на стриктни критерии за избор на място за разполагане на соларни инсталации

 

Обхват 3 – Общностни мерки

Приоритет 17 – Повишаване на информираността за екосистемните услуги и участието на обществеността

70. Образователни програми в училищата в региона относно характера и ценността на черноморските екосистеми
71. Кампании за залесяване на градски и крайградски територии под надслов „Всеки да засади/осинови свое дърво“ и за осиновяване на защитени територии
72. Обявяване на Ден на екосистемните услуги

Приоритет 18 – Въвеждане на екосистемните услуги във финансовия баланс на държавата и на местно ниво

73. Въвеждане на стойността на екосистемните услуги като перо в БВП. Баланс на екосистемните услуги в държавата
74. Изготвяне на баланс на екосистемните услуги на областно и общинско ниво

 

Обхват 4 – Мерки за адаптация на екосистемите към измененията в климата

Приоритет 19 – Адаптация на горските екосистеми към по-топъл и сух климат

75. Провеждане на детайлни научни проучвания върху способността на растящите в България дървесни и храстови видове и техните подвидове и генотипове да се адаптират, включително физиологично (транспирация, фотосинтези, дефолиация и др.), към по-топъл и сух климат
76. Прилагане на предвидените мерки в програма от мерки за адаптиране на горите в Република България и намаляване на негативното влияние на климатичните промени върху тях и особено тези, насочени към опазване на мезофилния характер на съществуващите съобщества, предпазване от изсветляване на склопа (с оглед да няма ксерофитизация), предпазване от намаляване на видовото и генетичното разнообразие на съобществата
77. Промени в законодателството относно, така нареченото, въвеждане на чужди видове
78. Създаване на опитни горски култури от средиземноморски видове в подходящите пояси и условия
79. Разработване на национално ниво на правилник или въвеждане в съществуващите правилници за лесовъдство на програма от мерки за неинвазивно „разширяване на ареала” на дървесно-храстовите видове с цел адаптиране на горите към климатичните промени
80. Ревизия на всички горско-стопански планове въз основа на подробно биоклиматично картиране на територията на държавното горско/ловно стопанство;
81. Повишаване на адаптационния капацитет на горските съобщества – инвентаризация на наличието на “дървета на бъдещето” (попадащи в подходящ потенциален биоклимат) във всеки отдел и подотдел и оценка на уязвимостта към климатичните промени

Приоритет 20 – Адаптация на езерните екосистеми към по-топъл и сух климат

82. Изготвяне на национална методика за адаптиране на езерните екосистеми към климатичните промени отчитайки типа на езерната екосистема (трофичност, дълбочина, проточност и др.);
83. Създаване и приемане на индивидуални планове за адаптиране към климатичните промени на отделните лагуни и лимани, отчитайки, както заплахите, свързани с повишаване на температурите
84. Картиране и приоритизиране на рискови крайбрежни територии – населени места, застрашени от заливане и засоляване, лимани и лагуни, застрашени от ерозия брегове, застрашени от заливане туристически ресурси, застрашени редки екосистеми

Приоритет 21 – Планиране на адаптацията на екосистемите към климатичните промени

85. Определяне на стратегия за адаптиране към климатичните промени – опазване, приспособяване, изтегляне от увредената територия въз основа на приоритизацията и оценката на необходимите ресурси за предприемане на мерки за адаптиране
86. Планиране на земеползването, очертаване на рисковете и съобразяването му с климатичните промени (заливане, наводнения, щети от бури, преливане на морето, връщане на течението на реки)
87. Правила за строителство, адаптирани към климатичните промени (адаптиране на сгради към наводняване)
88. Обновяване на отводнителните системи

 

Обратно към съдържанието на стратегията

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.