VIII. Приложения

Приложение No.1

Списък на стратегически документи в избрани черноморски общини

Черноморска община

Стратегически документи в обхвата на проекта (избрани според потенциални case studies)
1 Шабла Общински план за развитие на община Шабла 2014-2020 г.

Програма за опазване на околната среда

Стратегия за управление на общинската собственост
Програма за развитие на туризма в община Шабла за 2015-2020 година
2 Каварна Общински план за развитие 2014-2020г.
3 Балчик Общински план за развитие на община Балчик 2014-2020 г.

Програма за развитие на туризма на територията на Община Балчик за 2015

План за управление на водите в Община Балчик за периода 2009-2022 година

4 Варна Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г.

Програма за развитие на туризма на територията на Община Варна за периода 2014 г. – 2020 г.

5 Бяла Общински план за развитие: 2014-2020

Териториално устройствен план на Община Бяла

Програма за развитието на туризма на територията на Община Бяла за 2015 г.

6 Несебър Общински план за развитие 2014-2020 (проект)

Програма за развитие на туризма в Община Несебър за периода 2013-2017 година

7 Бургас Общински план за развитие 2014-2020
8 Царево Общински план за развитие 2014-2020

Към съдържанието

 

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.