К1: Преживяване на връзка с околната среда

Културни услуги

От осреднените резултати на оценените културни услуги се вижда, че експертите считат всички екосистеми са значими за предоставяне на културни услуги и районите в добро състояние имат по съществен принос от тези в по-лошо и много лошо състояние (Фигура 14). Горските (Е3, Е4, Е5), градските (Е1), крайбрежните (Е10, Е11), шелфовите (Е12) и сладководните (Е8, Е9) екосистеми са получили сходни високи оценки за предоставянето на културни услуги. Най-ниска оценка са получили земеделските (Е2) екосистеми.

Важно е да се отбележи, че на много места българското Черноморие предлага уникална комбинация между планина и море, пясъчни плажове и скалисти брегове, културно-исторически наследство и увеселителни центрове, „диви“ райони и луксозни курорти. Това разнообразие го прави атрактивно за многообразни туристически дейности, в зависимост от личните предпочитания и възможности на туристите. Много от културните услуги играят ключова роля не само за туризма, но и за населението на местно, национално и европейско ниво. Природното и културно-историческо наследство и разнообразие са „визитната картичка“ на българското Черноморие и тяхната загуба води до загуба на идентичността на територията и населението.

species

Графика 5.13. Осреднените стойности от преброяването на оценките за всички пет културни услуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К1: Преживяване на връзка с околната среда

Крайбрежните  (Е10, Е11) екосистеми и специално крайбрежни дюни и пясъчни брегове (Е10) са оценени най-високо за преживяване на връзка с околната среда (Фигура 15). Следващите екосистеми с много висока оценка са отново горските (Е3, Е4, Е5), последвани от сладководните (Е8, Е9) и шелфовите (Е12), които се нареждат едва на трето място. Висока оценка също са получили тревните (Е6) и урбанизираните (Е1) екосистеми. Най-ниска е оценката за земеделските (Е2) екосистеми.

species

Графика 5.14. Вариация на оценките за ЕСУ Преживяване на връзка с околната среда (К1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.