Препоръки за адаптация на екосистемите към климатичните промени

По-долу даваме кратка таблица с възможни мерки за адаптиране[1]:

species

 

Обратно към съдържанието на изследването

 


[1]             R. J. NICHOLLS: Adaptation Options for Coastal Areas and Infrastructure: An Analysis for

2030, Report to the UNFCCC Secretariat Financial and Technical Support Division, 2007, p. 7.

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.