Изследвания на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги: преглед на свързани проекти и друга налична литература

Широк спектър от най-новите и релевантни документи и заключения за черноморското крайбрежие на национално и регионално равнище, свързани със състоянието на екосистемите и биоразнообразието в морските и крайбрежните райони на Черно море, бяха консултирани и използвани като референции за подготовката на стратегия за развитие в рамките на проект “Секторни политики укрепващи ангажираността за подобрение на екосистемните услуги в България” (SPECIES).

Особено внимание беше обърнато на:

 • проекти свързани с оценка на състоянието на биоразнообразието и местообитанията;
 • проекти свързани с оценката на екосистемните услуги в България;
 • доклади дефиниращи и обясняващи екосистемният подход – принцип на работа и приложение;
 • всяка информация за състоянието на екосистемите;
 • регионални планове за управление;
 • стратегии и други рамкови документи свързани с развитието на отрасли имащи значение в черноморския регион.

Въпреки наличната информация по темата, бяха идентифицирани следните трудности при набавянето й във връзка с последващата работа по проекта:

 • материалите и данните са откъслечни и често не се отнасят до съвкупността от морски и крайбрежни местообитания;
 • наличието на достъпна информация варира на географско и тематично ниво;
 • труден достъп до голяма част от информацията;
 • динамични подходи са редки и се фокусират върху една малка група от експлоатираните видове.

Поради това допълнително са консултирани подобни проекти и документи прилагани в други страни.

 

Съдържание:

I Контекст

II Район на изследване

III Източници на информация

 1. За състоянието и разпространението на биоразнообразието в България
 2. Разработки свързани с екосистемните услуги в България
 3. Научни публикации и разработки, източник на информация за оценка на екосистемните услуги и тяхното приложение
 4. Проекти, източник на методологична и практична информация

IV Изводи, препоръки и за мерки за устойчиво управление на екосистемитe

Литературa

 

Обратно към съдържанието на стратегията

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.