5.3 Предоставяне на екосистемни услуги от отделните типове екосистеми

При анализа на всички резултати е използвана централната средна величина или медиана (median) на редицата от стойности получена от всички попълнени интервюта/въпросници (Таблица 5.4). Медианата приема числова стойност, която се намира в центъра на редицата.  Примерно, при редица, състояща се от стойностите от 0 до 5, центърът на редицата или медиана е 2,5. Този метод е предпочетен пред средната стойност (mean), понеже намалява отместването на резултата в зависимост от пробладаващите стойности в редицата (пр. при преобладаващи високи стойности в редицата, средната стойност ще е по-висока от медиана и при пробладаващи ниски стойности в редицата, средната стойност ще е по-ниска от медиана). Чрез анализа на медиана се гарантира, че всички резултати от интервютата са коректно отразени,  дори при наличие на отговори различаващи се от преобладаващите стойности.

Таблица 5.4. Медиана на оценените екосистемните услуги от всички направени интервюта.

species

От получените стойности и тяхната визуализация с цветна палитра се вижда разпределението на предоставянето на различните екосистемни услуги от екосистемите в зависимост от тяхното състояние.

Средните стойности на медианите за съответните групи екосистемни услуги (материални, регулиращи и културни) са дадени във Графика 5.19.а, б, в.

species

Графика 5.19.а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

species

Графика 5.19.б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

species

Графика 5.19.в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Приложение 5.4 са изобразени резултатите от оценката на капацитета на екосистемите да предоставят екосистемни услуги в зависимост от тяхното състояние, за всеки тип разглеждани екосистеми.

 

Обратно към съдържанието на изследването

 

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.