Р1: Пречистване на въздуха и водите от замърсители

Регулиращи услуги

При регулиращите услуги като група, са анализирани осреднените стойности от преброяването на оценките за всички пет разглеждани регулиращи услуги (Фигура 8). В сравнение с материалните услуги, по-малък брой от експерите са оценили предоставянето на регулиращи услуги с 0 (не се осигурява). По-малко от половината от въпросниците не са дали оценка за степента на предоставяне на регулиращи услуги от екосистемите (n/a)  и съвсем малък дял са оценили, че няма предоставяне (0). Горските екосистеми (Е3, Е4, Е5) имат отчетливо най-висока оценка за предоставяне на регулиращи услуги и са оценени от най-много експерти, последвани от тревните (Е6), храсталачни (Е7) и сладководните (Е9) екосистеми. С най-ниско предоставяне на регулиращи услуги са оценени урбанизираните екосистеми (Е1), а най малко оценки са дадени за шелфовите екосистеми. При всички екосистеми се забелязва тенденцията, че 10% от екосистемите в най-добро състояние са оценени с по-високо предоставяне на материални услуги от екосистемите в най-лошо състояние, като стойностите за останалите 80% от екосистемите са по средата.

species

Графика 5.7. Осреднените стойности от преброяването на оценките за всички пет регулиращи услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р1: Пречистване на въздуха и водите от замърсители

Широколистните горски (Е3, Е4) екосистеми са оценени с най-високо осигуряване на пречистване на въздуха и водите от замърсители, като районите от широколистни високостъблени гори (Е3) в най-добро състояние (10% най-добро състояние) са оценени с 14 максимални оценки (5), четири много високи (4) и четири не са отговорили (n/a) (Фигура 9). Освен това са дадени 1 максимална (5) и 10 много високи (4) за районите в средно състояние (80% средни състояние). Подобна, но малко по-ниска, е оценката за широколистните нискостъблени гори (Е4). Това подчертава ключовата роля на тeзи екосистеми и доброто им състояние за пречистването на въздуха и водите. Иглолистните гори (Е5), поради изкуствения си произход, са оценени значително по-слабо.  Езера, блата и влажни зони също са получили високи оценки – пет максимални (5) и три много високи (4), но 12 от запитаните не са дали отговор (n/a). Най-ниска оценка са получили крайбрежните екосистеми (Е10, Е11), последвани от градските (Е1) и земеделските (Е2).

species

Графика 5.8. Вариация на оценките за ЕСУ Пречистване на въздуха и водите от замърсители (Р1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.