E. Правна уредба на местно ниво

Опазването на околната среда на местно ниво се регламентира в различни нормативни актове, приети от общинските съвети на българските общини. Всяка община, следвайки принципа на местното самоуправление, има възможност да избере обхвата и съдържанието на нормите, които да действат на нейната територия, за които има делегирани правомощия по силата на закон. Най-често екологични норми се съдържат в наредбите за обществения ред и поддържане на чистотата, за изграждане и поддържане на зелената система, за управление на отпадъците и по-рядко са кодифицирани в специални наредби за околната среда.

Например Наредбата за зелената система в община Шабла урежда обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на община Шабла. Според тази наредба „зелената система на община Шабла е съвкупност от зелените площи за широко и ограничено обществено ползване и е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места в нея, независимо от формите на собственост.“

В община Шабла е интересен примерът с уреждането на дивото къмпингуване, като иновативният подход на общината е да определи терени за поставяне на палатки и къмпингуване и така да превърне една предишна забрана в източник на приходи за общината, като се създадат подходящи условия за това. „Поставянето на палатки и къмпингуването следва да се осъществява в охраняван терен със съответната инфраструктура и с необходимите условия за пребиваване на туристи със собствена, или наета палатка или каравана. (чл.7, т.2 от Наредба за №1 за осигуряване на обществения ред, осъществяване и поддържане чистота в личните дворове и обществените места на територията на общината).

Обхватът на правна регламентация, защита и санкции на местно ниво са ограничени от гледна точка на опазване на екосистемите и биоразнообразието, защото тяхната основна защита е регламентирана от нормативни актове от по-висок ранг като закони и наредби на Министерския съвет. Общинските наредби обикновено санкционират по-маловажни нарушения като например нерегламентирано отсичане на дървета или изхвърляне на отпадъци извън определените за това места.

В друга черноморска община- община Балчик-  наредбите, които регулират обществени отношения, свързани с опазване на околната среда, са Наредбата за управление на отпадъците на територията на общината, Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на общината и Наредбата за обществения ред (според чл.2, т.8 – за повреждане, изсичане или изкореняване на дървета, храсти и друга растителност без разрешение на кмета на общината, е предвидена глоба/имуществена санкция в  размер от 50 до500 лв.).

Към съдържанието

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.