К4: Отдих и забавления

Крайбрежните дюни и пясъчни плажове (Е10) са оценени с най-високо осигуряване на тази услуга  (Фигура 18). Прави впечатление, че доброто състояние на тази екосистема няма голямо значение за предоставянето на отдих и забавления. Напротив, 6 максимални оценки (5) са дадени за най-увредените плажове (Бургас, Варна, Слънчев бряг, Албена). Високо са оценени и урбанизираните (Е1) екосистеми и особено тези в най-добро и средно състояние. Горските екосистеми (Е3, Е4, Е5) и сладководните (Е8, Е9), с изключение на най-увредените, също са оценени високо. При крайбрежните скали и чакълести брегове (Е11) оценката е значително по-ниска от Е12. Най-ниска оценка е дадена на земеделските (Е2), тревните (Е6) и храсталачните (Е7) екосистеми.

species

Графика 5.17. Вариация на оценките за ЕСУ Отдих и забавления(К4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.