М5: Осигуряване на питейна и непитейна вода

Реки, ручеи, потоци, канали (Е8) са оценени с най-високо осигурявана на питейна и непитейна вода, последвани от езера, блата и влажни зони (Е9) (Фигура 6). Горските (Е3, Е4, Е5) екосистеми и особено широколистни високостъблени гори (Е3) също са получили много висока оценка за тази услуга. Това показва пряката връзка между горските екосистеми и осигуряването на питейна и непитейна вода, въпреки че често тази връзка не се взима под внимание при управлението на тези ресурси и екосистеми.

species

Графика 5.5. Вариация на оценките за ЕСУ Осигуряване на питейна и непитейна вода (М5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.