Р4: Осигуряване на местообитание на видовете и условия за продължаване на популацията

Горските (Е3, Е4, Е5)екосистеми отново са най-високо оценени за осигуряването на тази услуга, но много от другите екосистеми също са оценени като ключови за тази услуга – тревни (Е6), храсталачни и ерикоидни (Е7), сладководни (Е8, Е9), крайбрежни (Е10, Е11), шелфови (Е12) (Фигура 12). Това е разбираемо, понеже природното разнообразие е ключова предпоставка за поддържане на популациите на видовете. Най-ниска оценка са получили градските (Е1) екосистеми, последвани от земеделските (Е2), въпреки, че и те не са получили преобладаващи ниски оценки, а по-скоро около средните.

species

Графика 5.11. Вариация на оценките за ЕСУ Осигуряване на местообитание на видовете и условия за продължаване на популацията (Р4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратно към съдържанието на изследването

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.