Описание на метода на анализ

В рамките на проекта ние нямаме амбицията да правим собствени прогнози за изменението на климата за това изпозлваме най-сигурните налични прогнози на регионална основа, които съществуват към момента. Беше преценено, че такава прогноза е предоставената от европейският проект CECILIA [1]. Дадената по този проект прогноза касае два периода – 2020-2050 и 2050-2100, като оценява изменението спрямо 1990 година, като базисна. Моделът е много подробен – дава прогнозна информация за всеки 10 км . Ползва се модела Aladin, като моделът освен това е калибриран – различни модели са изпробвани колко точно моделират сегашни климат и за прогнозиране е взет само най-точния. Освен това за прогнозата е ползван така наречения среден емисионен сценарий A1B по отношение концентрациите на въглероден диоксид. Данните от този модел бяха любезно предоставени от проф. д-р Валери Спиридонов НИМХ. Данните бяха представени в табличен вид, като за центъра на всеки квадрат от 10 на 10 км беше посочено абсолютното отклонение в средните месечни температури за прогнозните периодо – 2050 и 2100 съответно. За целите на проекта бяха избрани най-близко разположените точки от модела CECILIA до станциите от които са взети климатични данни. По долу в доклада тези координати са посочени: веднъж координатите на съответната климатична или синоптична станция станция, втори път координатите на точката от модела CECILIA от която са ползвани данни за прогнозното изменение на климата.

 

Обратно към съдържанието на изследването

 


[1] Валери Спиридонов, 2014. КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ. КАКВО ВСЪЩНОСТ ОЗНАЧАВАТ И КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ В БЪЛГАРИЯ, Project No. 037005 CECILIA. 26 стр. (http://www.cecilia-eu.org/)

 

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.