1. Описание на черноморските крайбрежни екосистеми

Автори: Андрей Ралев, д-р инж. Кремена Боянова, д-р Венислава Спасова, Андрей Ковачев

 

Българското черноморско крайбрежие е с дължина 378 км. Три области (Добричка, Варненска и Бургаска) и 13 общини имат излаз на Черно море. Разнообразният релеф, почви, климат, растителност, ползване на територията през вековете, както и специфичното местоположение са причини за наличието на много разнообразни екосистеми и свързаното с тях много богато биологично разнообразие.

 

Обратно към съдържанието на изследването

 

 

 

Този уеб сайт е създаден в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“, изпълняван съвместно от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация „БлуЛинк“ и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Проектът се финансира в рамките на Програма BG03 “Биоразнообразие и екосистеми” - bg03.moew.government.bg, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 - eeagrants.org. Цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Програмния Оператор - Министерство на околната среда и водите.